هارد بنفش WD Purple (8)

هارد آبی WD Blue (5)

هارد گرین WD Green (4)

هارد بلک WD Black (6)

هارد رد WD Red (8)

هارد گلد WD Gold (8)

Ultrastar (8)